Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

1.Postanowienia ogólne
1.1 Przedmiot Regulaminu


§ 1

Regulamin określa warunki świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Telefonia Alternatywna
Tel-Connect Sp. z o.o. , zwaną dalej TEL-CONNECT a w szczególności:

  1. Nazwę, adres i siedzibę Operatora,

  2. Zakres świadczonych Usług,

  3. Warunki zawierania przez Operatora Umów z Abonentem,

  4. Sposób świadczenia Usług przez Operatora,

  5. Sposób dokonywania rozliczeń pomiędzy Abonentem a Operatorem,

  6. Zakres obsługi serwisowej,

  7. Inne standardowe warunki Umowy,

  8. Postępowanie reklamacyjne oraz zakres odpowiedzialności Operatora wobec Abonenta.


Postanowienia zawarte w Regulaminie stanowią integralną część wszystkich Umów zawieranych przez

Operatora z Abonentami w takim zakresie, w jakim uregulowane w nim zagadnienia nie zostały

odmiennie rozstrzygnięte w treści postanowień konkretnej Umowy.

Regulamin oraz Cenniki dostępne są dla Abonenta w siedzibie Operatora, u reprezentantów

handlowych Operatora oraz na stronie internetowej www.tel-connect.pl

§ 2

Podstawą świadczenia usług przez TEL-CONNECT jest Zgłoszenie do Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty.

§ 3

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez TEL-CONNECT został sporządzony na podstawie Ustawy z dnia 21 lipca 2000 roku Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. nr 73, poz.852 z późn. zm.).1.2 Określenia użyte w Regulaminie


§ 4

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

Operator – Telefonia Alternatywna TEL-CONNECT Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ulicy Uczniowskiej 21.

Abonent - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej utworzona zgodnie z przepisami prawa, z którą TEL-CONNECT zawarł w formie pisemnej Umowę o świadczenie usług.

Biuro Obsługi Klienta – Komórka organizacyjna TEL-CONNECT.

Biling szczegółowy – przesyłany po zakończeniu okresu rozliczeniowego szczegółowy wykaz połączeń zrealizowanych przez Abonenta.

Cennik - wykaz usług telekomunikacyjnych realizowanych przez TEL-CONNECT oraz innych usług i świadczeń wraz z zestawieniem rodzaju i wysokości opłat oraz zasadami ich naliczania wobec Abonentów i Użytkowników.

Faktura - dokument księgowy wystawiony przez TEL-CONNECT, na podstawie, którego Abonent uiszcza opłaty za usługi telekomunikacyjne.

Numer międzymiastowy - numer telefoniczny poprzedzony numerem (wskaźnikiem) właściwej strefy numeracyjnej.

Numer międzynarodowy – numer telefoniczny poprzedzony numerem (wskaźnikiem) właściwej strefy międzynarodowej.

Numer komórkowy – numer telefoniczny abonenta operatora komórkowego.

Okres rozliczeniowy - okres, za który dokonywane są rozliczenia zobowiązań Abonenta wobec TEL-CONNECT z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych, rozpoczynający się i kończący we wskazanych przez TEL-CONNECT na Fakturze dniach miesięcy kalendarzowych.

Operator lokalny - operator, do którego sieci telekomunikacyjnej podłączona jest linia telefoniczna Abonenta.

Połączenie międzystrefowe - połączenie telefoniczne pomiędzy Abonentami znajdującymi się w różnych Strefach numeracyjnych.

Połączenie międzynarodowe - połączenie telefoniczne pomiędzy Abonentami znajdującymi się w różnych międzynarodowych strefach numeracyjnych.

Połączenie komórkowe – połączenie telefoniczne pomiędzy Abonentem podłączonym do operatora lokalnego, a Abonentem operatora komórkowego.

Prefiks - ciąg czterech lub pięciu cyfr, umożliwiający dostęp do sieci TEL-CONNECT, wybierany przed Numerem Krajowym, Międzynarodowym lub Komórkowym, na który kierowane jest połączenie.

Preselekcja - sposób dostępu do usług Połączeń realizowanych przez TEL-CONNECT, niewymagający każdorazowego wyboru prefiksu przed wyborem Numeru, na który kierowane jest połączenie. Istnieją następujące możliwości Preselekcji:

 1. Przekazywanie przez operatora lokalnego do sieci TEL-CONNECT połączeń Abonenta na podstawie złożonego przez niego pisemnego zlecenia. Zlecenia realizacji Preselekcji dokonuje Abonent lub Użytkownik poprzez złożenie zlecenia wobec swojego Operatora lokalnego,

 2. Zaprogramowanie urządzenia końcowego ( Abonenckiej Centrali Telefonicznej) Abonenta tak, aby połączenia realizowane przez tego Abonenta były kierowane do sieci, TEL-CONNECT,

 3. Instalacja u Abonenta urządzenia, które kieruje połączenia do sieci TEL-CONNECT.

Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych.
Strefa numeracyjna - obszar geograficzny, dla którego ustalono wskaźnik międzymiastowy w planie numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych.

Świadczenie usług telekomunikacyjnych - oznacza udostępnianie usług telekomunikacyjnych.

Umowa - umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych, zawarta w formie pisemnej, na podstawie, której TEL-CONNECT świadczy na rzecz Abonenta usługi telekomunikacyjne.

Ustawa - Ustawa z dnia 21 lipca 2000 roku Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. nr 73, poz.852 z późn. zm.).

Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej utworzona zgodnie z przepisami prawa, korzystająca z usług telekomunikacyjnych świadczonych przez TEL-CONNECT na warunkach określonych w Regulaminie na innej podstawie niż Umowa zawarta w formie pisemnej.2 Zakres i warunki świadczenia usług
2.1 Zakres świadczonych usług


§ 5

TEL-CONNECT świadczy usługi Połączeń lokalnych, międzystrefowych, komórkowych i międzynarodowych

na bazie sieci i łączy telekomunikacyjnych Operatora Lokalnego i innych operatorów telekomunikacyjnych

Usługi świadczone są na następujących zasadach:

 1. Dla osób będących abonentami Telekomunikacji Polskiej S.A. lub innych operatorów lokalnych - po podpisaniu Umowy , przy czym świadczenie usługi połączeń odbywa na zasadzie wyboru Prefiksu lub Preselekcji.

 2. Operator świadczy usługi telekomunikacyjne na terenie całego kraju.

 3. Operator świadczy usługi telekomunikacyjne tylko w zakresie, na jaki pozwalają techniczne właściwości Łączy telekomunikacyjnych Operatora Lokalnego dostępnego u Abonenta.


2.2 Warunki świadczenia usług


§ 6

TEL-CONNECT zapewnia Abonentowi zachowanie tajemnicy telekomunikacyjnej na zasadach określonych w Ustawie.


§ 7

Świadczenie usług telekomunikacyjnych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie odbywa się na podstawie Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, zawartej z Abonentem w formie pisemnej.


§ 8

Rozpoczęcie świadczenia usług na podstawie Umowy nastąpi w terminie do 14 dni od daty zawarcia Umowy lub w terminie wskazanym w Umowie.2.3 Warunki zawarcia Umowy§ 9

W Umowie zawartej z Abonentem, TEL-CONNECT zobowiązuje się świadczyć usługi telekomunikacyjne na zasadzie Preselekcji lub każdorazowego wyboru prefiksu w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie w Umowie i Cenniku, a Abonent zobowiązuje się do przestrzegania Umowy i Regulaminu, a w szczególności do uiszczania opłat za usługi świadczone przez TEL-CONNECT.§ 10

Umowę na świadczenie usług telekomunikacyjnych zawiera z Abonentem w imieniu TEL-CONNECT osoba upoważniona do reprezentacji TEL-CONNECT, legitymująca się pisemnym pełnomocnictwem.


§ 11

 1. Umowa może być zawarta po należytym udokumentowaniu tożsamości Abonenta, będącego osobą fizyczną lub ustaleniu niezbędnych danych dotyczących innego Abonenta.

 2. W celu zawarcia Umowy Abonent zobowiązany jest przedstawić dokument potwierdzający tożsamość w przypadku osoby fizycznej lub aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji oraz aktualne dokumenty stwierdzające nadanie numeru identyfikacji podatkowej NIP i numeru REGON w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. W przypadku zawierania Umów z osobami fizycznymi będącymi jednocześnie przedsiębiorcami, TEL-CONNECT ma prawo żądać od takiej osoby - niezależnie od dokumentu potwierdzającego jego tożsamość - także dokumentów wymienionych powyżej, odpowiednich dla formy prawnej działalności gospodarczej tej osoby. Powyższe postanowienie ma również odpowiednie zastosowanie do spółek prawa cywilnego oraz wspólników tych spółek.

 3. Umowa może być zawarta z Abonentem posiadającym tytuł prawny do lokalu lub nieruchomości, w których jest zainstalowane urządzenie telekomunikacyjne. Abonent zobowiązany jest do złożenia przy zawieraniu Umowy oświadczenia o posiadaniu przez niego uprawnienia do korzystania z linii telefonicznych, przy użyciu, których zamierza korzystać z usług Połączeń oraz wskazać numery tych linii. Abonent zobowiązuje się do zapłaty należności z tytułu usług świadczonych przez TEL-CONNECT, a zrealizowanych przy wykorzystaniu linii telefonicznych wskazanych przez Abonenta.

 4. TEL-CONNECT zastrzega sobie prawo - zgodnie z obowiązującymi przepisami i ich zakresem - do kopiowania dokumentów przedstawianych przez Abonentów przy zawarciu Umowy lub w trakcie jej wykonywania.


§ 12

TEL-CONNECT zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych na zasadzie Preselekcji lub wyboru prefiksu w przypadku braku możliwości technicznych świadczenia tych usług.


§ 13

Umowa z Abonentem może być zawarta na czas nieokreślony lub określony, nie krótszy niż jeden miesiąc kalendarzowy.2.4 Zmiana Umowy


§ 14

Abonent zobowiązany jest niezwłocznie poinformować TEL-CONNECT na piśmie, listem poleconym o wszelkich zmianach, dotyczących zamieszczonych w Umowie danych Abonenta. Wymóg powyższy dotyczy także innych danych dotyczących Abonenta, które nie zostały wprawdzie zawarte w Umowie, jednakże zostały przekazane TEL-CONNECT przez Abonenta przy zawieraniu Umowy. Abonent zobowiązany jest w szczególności do niezwłocznego poinformowania TEL-CONNECT (Dział Obsługi Klienta) o zmianie numeru linii telefonicznej u właściwego dla tego Abonenta Operatora lokalnego, z której korzysta ten Abonent, a także o zmianie miejsca, w którym Abonent zamieszkuje lub gdzie prowadzone jest przedsiębiorstwo Abonenta. Obowiązek ten ma zastosowanie także w przypadku, gdy zmiana adresu lub nazwy Abonenta nie powoduje zmiany numeru linii telefonicznej u właściwego dla tego Abonenta operatora lokalnego.


§ 15

Zmiana zakresu usług telekomunikacyjnych świadczonych na podstawie Umowy może zostać dokonana na podstawie pisemnego wniosku przesłanego do Działu Obsługi Klienta listem poleconym lub za pomocą konta pocztowego Abonenta utworzonego przez TEL-CONNECT.


§ 16

Operator może dokonać cesji całości umowy lub niektórych jej części na podmioty trzecie, na co Abonent wyraża niniejszym zgodę. O dokonywanej cesji Abonent zostanie powiadomiony na piśmie.


2.5 Rozwiązanie Umowy


§ 17

Abonent, poprzez pisemne oświadczenie (pod rygorem nieważności) może rozwiązać Umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego, w którym upłynie powyższy okres wypowiedzenia.§ 18

Umowa z Abonentem może zostać rozwiązana przez TEL-CONNECT w trybie natychmiastowym w następujących przypadkach:

 1. Naruszenia przez Abonenta warunków niniejszego Regulaminu.

 2. Nie uiszczenia zaległych opłat przez Abonenta, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Abonenta do zapłaty należności w ciągu 15 dni.

 3. Upadłości Abonenta.


§ 19

Przystąpienie do świadczenia usług telekomunikacyjnych Abonentowi, z którym rozwiązano Umowę w trybie § 18, wymaga ponownego zawarcia Umowy, po uprzednim uiszczeniu przez Abonenta należnych
TEL-CONNECT opłat wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w zapłacie.
2.6 Wygaśnięcie Umowy


§ 20

Umowa wygasa wskutek:

 1. Upływu czasu, na który została zawarta,

 2. Śmierci Abonenta,

 3. Likwidacji Abonenta będącego jednostką organizacyjną lub osobą prawną,

 4. Zaprzestanie świadczenia Usług zostało nakazane wyrokiem sądu bądź decyzją upoważnionych władz

 5. Wygaśnięcia uprawnień TEL-CONNECT do świadczenia usług telekomunikacyjnych w zakresie, w jakim wygaśnie dane uprawnienie TEL-CONNECT.  1. Płatności


§ 21


Cennik

 1. Wysokość opłat pobieranych przez Operatora za świadczone Usługi określona jest w Cenniku obowiązującym w chwili wykonywania Usługi.

 2. Operator zastrzega sobie prawo zmiany cen za Usługę w każdym czasie. W przypadku pod­wyższania ceny Operator powiadomi Abonenta o terminie jej wprowadzenia na piśmie, z wyprze­dzeniem, co najmniej jednego Okresu Rozlicze­niowego. W przypadku braku akceptacji pod­wyższenia cen Abonentowi przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy.

 3. Abonent w terminie 14 dni od daty otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. b, może doręczyć Operatorowi pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy z powodu braku ak­ceptacji podwyższenia cen. Brak pisemnego oświadczenia Abonenta w powyższym terminie oznacza akceptację podwyższenia cen.


§ 22

Rachunek

 1. Rachunek wystawiany jest za dany Okres Rozli­czeniowy i zawiera informację o wysokości opłat za zrealizowane Usługi świadczone przez Ope­ratora w danym Okresie Rozliczeniowym lub we wcześniejszych Okresach Rozliczeniowych, o ile nie zostały one umieszczone na poprzednich Ra­chunkach.

 2. Operator zastrzega sobie prawo wystawiania Rachunku rzadziej niż wynika to z zasad określo­nych w ust. a, w przypadku, gdy kwota należna z tytułu świadczenia Usług jest mniejsza niż 25 zł netto. Operator jest uprawniony ponadto do wy­stawienia Rachunku za krótszy okres niż Okres Rozliczeniowy.

 3. Rachunek może być wystawiony łącznie za Usłu­gi świadczone Abonentowi z tytułu kilku Umów zawartych z Operatorem.

 4. Rachunek może obejmować w szczególności:

  • jednorazową opłatę instalacyjną (aktywacyjną);

  • pobieraną z góry opłatę abonamentową, za kolejny Okres Rozliczeniowy. Opłata abo­namentowa za pierwszy okres korzystania z Usługi lub usługi dodatkowej rozliczana jest proporcjonalnie do czasu ich świadczenia;

  • opłaty za połączenia telefoniczne bez względu na użytkownika, który z nich korzystał;

  • inne opłaty przewidziane w Regulaminie, Cen­niku, Warunkach promocji lub Umowie

e. Rachunek wysyłany jest na adres koresponden­cyjny wskazany przez Abonenta
§ 23


Płatności

 1. Abonent zobowiązany jest do zapłaty należności określonych w Rachunku na rachunek bankowy Operatora w terminie 14 dni od daty wystawienia Rachunku, chyba że na Rachunku lub w Umowie wskazano inny termin.

 2. Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania ra­chunku bankowego Operatora określonego w opłacanym Rachunku.

 3. W przypadku, gdy Abonent opóźnia się z zapłatą należności, Operator jest uprawniony do nalicza­nia odsetek ustawowych wskazywanych w nocie odsetkowej.

 4. Tel-Connect zastrzega sobie prawo do zaliczenia wpłat dokonywanych przez Użytkownika lub Abonenta na poczet jego najstarszych zobowiązań.

 5. O fakcie nieotrzymania Rachunku w termi­nie, w którym był zwykle Abonentowi doręcza­ny, Abonent powinien niezwłocznie powiadomić Operatora.

2.8 Reklamacje


§ 24

Przedmiotem reklamacji może być w szczególności:

 1. Niewykonanie usług świadczonych przez TEL-CONNECT

 2. Nienależyte wykonanie usług świadczonych przez TEL-CONNECT.

 3. Wysokość naliczonych opłat za usługi świadczone przez TEL-CONNECT.

 4. Niedotrzymanie, z winy TEL-CONNECT, terminu zawarcia Umowy lub przystąpienia do świadczenia Usług.


§ 25

Reklamację można wnosić w terminie 12 miesięcy, licząc od dnia następnego po zaistnieniu zdarzenia stanowiącego przedmiot reklamacji lub otrzymania Faktury stanowiącej podstawę reklamacji.


§ 26

Reklamacja może być wniesiona pisemnie, telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub ustnie do protokołu.§ 27

 1. Reklamacja powinna zawierać następujące informacje:

  • Imię i nazwisko (nazwę) i adres Abonenta zgłaszającego reklamację.

  • Przedmiot reklamacji z uzasadnieniem przyczyn jej wniesienia.

  • Numer umowy.

 1. Reklamacja powinna być przesłana lub zgłoszona do Działu Obsługi Klienta pod adresem:
  TEL-CONNECT ul. Uczniowska 21, 58-306 Wałbrzych, tel. Fax 074 840 83 22 lub pod adres email: tel-connect@tel-connect.pl


§ 28

Przyjęcie reklamacji TEL-CONNECT (lub podmiot przyjmujący reklamację na zlecenie
TEL-CONNECT) potwierdza pisemnie.


§ 29

Reklamacja powinna być rozpatrzona nie później niż w ciągu 14 dni od daty jej wniesienia. O przedłużeniu okresu rozpatrywania reklamacji TEL-CONNECT lub podmiot rozpatrujący reklamację na zlecenie TEL-CONNECT powiadomi reklamującego w formie pisemnej, podając przyczynę opóźnienia oraz przewidywany termin jej rozpatrzenia, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia wniesienia reklamacji. TEL-CONNECT udziela pisemnej odpowiedzi na złożoną reklamację.


§ 30

Po wyczerpaniu drogi reklamacyjnej Abonent ma prawo w trybie odwoławczym złożyć wniosek do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej o mediacje w sporze z Operatorem lub poddać go pod roszczygnięcie sądu polubownego.


§ 31

Wniesienie reklamacji nie wstrzymuje obowiązku zapłaty należności wynikającej z Faktury, której dotyczy reklamacja.
3 Odpowiedzialność


§ 32

TEL-CONNECT odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług telekomunikacyjnych w zakresie określonym w Ustawie, chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło wskutek siły wyższej lub z przyczyn leżących po stronie Abonenta lub Operatorów lokalnych, których sieci wykorzystane były do realizacji połączenia.


3.1 Zakres odpowiedzialności


§ 33


Operator ponosi odpowiedzialność z tytułu nie­wykonania lub nienależytego wykonania Umowy wyłącznie w zakresie określonym w Regulami­nie, o ile nie przewidziano inaczej w Umowie oraz Ustawie.


 1. Operator nie będzie ponosić odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie po­stanowień Umowy w przypadku niespełnienia przez Abonenta zobowiązania wynikającego z Regulaminu, Cennika lub Umowy

 2. Urządzenia końcowe włączone do sieci telekomunikacyjnej muszą posiadać dokumenty lub znaki potwierdzające zgodność z wymaganiami dla urządzeń, o których mowa w Prawie Telekomunikacyjnym (w szcz. świadecwo homologacji). Operator nie ponosi odpowiedzialności za niedo­stosowanie lub wady urządzeń zainstalowanych przez Abonenta, oraz nie dokonuje ich naprawy, regulacji lub adaptacji.

 3. Uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej oraz urządzeń końcowych będących własnością Tel-Connect, powstałe z winy Abonenta będą usuwane na koszt Abonenta.

 4. Tel-Connect nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działenie sieci innych Operatorów.

 5. W przypadku Awarii trwającej dłużej niż 24 godzi­ny, Abonent może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 1/30 miesięcznej opłaty abonamentowej za każde rozpoczęte kolejne 24 go­dziny Awarii.

 6. Do okresu, za który Abonentowi przysługuje kara umowna nie wlicza się czasu, w którym usunięcie Awarii nie było możliwe z przyczyn leżących po stronie Abonenta.

 7. Abonent zobowiązany jest umożliwić upoważ­nionym Przedstawicielom Operatora dostęp do Urządzenia Abonenckiego znajdującego się w Lokalu w celu przeglądu, pomiarów oraz usu­nięcia Awarii.

 8. Wypłata kary umownej następuje na podstawie reklamacji złożonej przez Abonenta w trybie określonym w Rozdziale 2.8 Regulaminu.
4 Postanowienia końcowe


§ 34

TEL-CONNECT poinformuje Abonentów, przy zastosowaniu właściwych środków przekazu, o wszelkich zmianach Regulaminu.


§ 35

W przypadku wprowadzenia do Regulaminu zmian, Abonent ma prawo rozwiązać Umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym upłynie powyższy 30-dniowy termin. Rozwiązanie Umowy w powyższym trybie dokonuje się poprzez pisemne oświadczenie Abonenta (pod rygorem nieważności) przesłane listem poleconym na adres TEL-CONNECT wskazany w Umowie.


§ 36

W przypadku nieskorzystania przez Abonenta, w terminie określonym powyżej, z prawa do wypowiedzenia Umowy, uważa się, iż Abonent akceptuje wprowadzone w Regulaminie zmiany.


§ 37

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, Ustawy oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 września 2001 r. w sprawie reklamacji usług telekomunikacyjnych (Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1230) z późniejszymi zmianami.Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2011.

2


Telefonia Alternatywna Tel Connect
Tel. 0 (48) 74 661 58 35 Fax: 0 (48) 74 662 24 14 Konsultant: 0 508 05 90 90, 0 508 05 90 91
Copyright @ tel-connect.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone
Realizacja: corsario.pl     hosting: lepiej.pl